AMAZON SELLER Account

حساب فروشنده آمازون به کاربران اجازه می‌دهد تا محصولات خود را در بزرگ‌ترین بازار آنلاین جهان به فروش برسانند. هایپرشاپ، خدمات ثبت نام و شارژ حساب فروشنده آمازون را برای مشتریانی که مایل به داشتن حساب فروشنده هستند، ارائه می‌دهد. این سرویس به شما کمک می‌کند تا به راحتی وارد بازار جهانی شوید و محصولاتتان را به میلیون‌ها مشتری آمازون عرضه کنید. هایپرشاپ با ارائه راهکارهای ساده و موثر، فرآیند ثبت نام و مدیریت حساب شما را تسهیل می‌بخشد.

جدید
آمازون
Product

۵۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد
جدید
آمازون
Product

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی و شارژ حساب Seller آمازون

AMAZON SELLER ACCOUNT

تایید آدرس

تایید کارت اعتباری

اخذ کد مالیاتی

ثبت نام و فعال سازی

شارژ هدیه نسبت به قیمت ارز

ثبت شماره اقتصادی آمازون

در صورتی که حساب آمازون را در هایپرشاپ افتتاح کرده اید هزینه راه اندازی دوباره اخذ نخواهد شد